Henrick Swijsen

IDnr.2817, ° voor 1605, + tussen 16 maart 1651 en 17 januari 1658
DoopselHenrick Swijsen werd gedoopt voor 1605 te Lummen? [België].1 
LeningFranciscus Jans leende aan Henrick Swijsen aan 5 gulden intrest per jaar volgens een akte gemaakt te Lummen [België] op 1 oktober 1637. Deze verwijst ook naar Arnoldus Fredrix als betrokken partij. De akte luidt als volgt: 'Aert Frericx alias Meesters van Geneijcken verkoopt aan Frans Jans een hypotheek van 5 gulden jaarlijks die hij heeft op panden van mr. Henrick Swijsen, volgens eerste gicht tussen Merten Claes en Aerdt Frericx. Verkocht voor 100 gulden.2' 
BeroepHij was schepen te Lummen [België] op 10 maart 1639.3 
AflossingHenrick Swijsen en Joannes Richardus ontvingen van Gerardus Frericx de terugbetaling van een lening aan 2 gulden 2 stuivers intrest per jaar volgens een akte gemaakt te Lummen [België] op 10 maart 1639. De akte luidt als volgt: 'Mr. Henrick Swijsen, gevolmachtigd door E.H. Joannes Richardus, prior der Sartroisen van Seelhem en met consent van het hele convent, kwijt huis en hof van Geert Frericx te Westerhoven van 2 gulden 2 stuivers jaarlijks. Daarna volgt de tekst van voornoemde volmacht. Ligging van huis en hof staan er als volgt beschreven: palende O. Geeraert Frerix; W. Henrick Beertens en de straat. Henrick Swijsen is schepen in Lummen. Gegeven voor notaris Dierck Fierens te Diest. Getuigen: Peeter Vrancx en Sebastiaen de Weerdt.3' 
EigendomDe eigendomstransactie van Jacop Coppens met Joannes Fredrix, geacteerd te Lummen [België] op 4 mei 1640, verwijst naar Henrick Swijsen als betrokken partij; Jacop Coppens heeft publiek verkocht een hof met de hoffstede zoals hij die onlangs met risch ende reijs in teecken van possessie verkregen heeft van Henrick Stessens zaliger. Palende O. de erfgenamen Wauter Jans, W. de erfgenamen Lenaert Jans, N. de straat. Wie de palmslag krijgt, ontvangt ook een dobbele ducaat voor zijn kloek gebod. De hof is enkel belast met 25 stuivers jaarlijkse grondcijns en voor iedere stuiver meerlast zal de verkoper 20 stuivers ontlasten. Godsgeld: 1 pattacon, waarvan de helft voor de Minnebroeders, de andere helft voor de Cappucinen, beiden binnen Hasselt. Voor verkopers vrouw Cattelijn Gielis, 1 dobbele ducaat tot een kermisse. Schrijfgeld en het maken van de billetten: 1 pattacon.
Eerste zitdag op 13 maart 1640. Voor notaris Hendrik Swijsen, Lummen, geeft Jacob Coppens de palmslag aan heer en mr. Jan Fredricx, priester en pastoor te Hasselt en landdeken in het district Hasselt. Voor 325 gulden Brabants en 2 hogen. Margariet Fredricx stelt nog 1 hoge. De pastoor-deken nog 1 hoge. Gedaan te Hasselt in het pastoreel huis. Getuigen: Jan Sleenaerts, oud-burgemeester der stad en Adriaen Huveners van Lummen, dienstbode van de notaris.
Op 4 mei 1640 verklaarde gerechtsdienaar Jan Puts voor de binnen Vrijheidse schepenen, de continuele kerkgeboden gedaan te hebben, zo door hem als door Willem Lambrechts zijn mede-broeder en dienaar, van 14 dagen tot 14 dagen binnen de kerk van Lummen, 'met affixie van billet deser coops opt kerckhelleken aldaer'. Na uitgang der kaars verbleven aan mr. Jan Fredricx.4 
BeroepHij was notaris te Lummen [België] tussen 4 mei 1640 en 16 maart 1651.5,4 
LeningFranciscus Jans leende aan Henrick Swijsen aan 5 gulden bbl intrest per jaar volgens een akte gemaakt te Lummen [België] op 15 november 1640. Deze verwijst ook naar Arnoldus Fredrix als betrokken partij. De akte luidt als volgt: 'Aerdt Frerix van Geneijcken draagt aan zijn zwager Frans Jans een hypotheek op van 5 gulden 's jaars staande op het Panisblock van mr. Henrick Swijsen. Hij doet dat tot betaling van de koop van een huis en hof te Gheneijcken, gelegen onder de Loonse justitie.6' 
AflossingGeorgius Fredrix ontving van Henrick Swijsen de terugbetaling van een lening van 100 gulden aan 6% intrest per jaar volgens een akte gemaakt te Lummen [België] op 24 oktober 1641. De akte luidt als volgt: 'Joris Frerix kwijt pand het Panisblock van mr. Henrick Swijsen van 6 gulden jaarlijks. De eerste gicht dateert van 16 februari 1617 [lening verstrekt door zijn vader Aerdt Fredrix].7' 
LeningDe leningsovereenkomst van Aerdt Frericx met Catharina Poelmans, geacteerd te Lummen [België] op 16 maart 1645, vermeldt eveneens Henrick Swijsen; 60 gulden bbl.8 
LeningDe leningsovereenkomst van Georgius Fredrix met Oreaan Claes en Marie Beckers, geacteerd te Lummen [België] op 28 november 1646, verwijst naar Henrick Swijsen als betrokken partij; 100 gulden.9 
LeningDe leningsovereenkomst van Christiaen Fredrix en Maria Cruessen met Catharina Tonis en Henrick Antonis, geacteerd in Genenbos te Lummen [België] op 6 juli 1647, verwijst naar Henrick Swijsen als betrokken partij.10 
EigendomDe eigendomstransactie van Anna Clockluijers, samen met Maria Clockluijers en Catarina Clockluijers, met Bartholomeus Van Herle, Christiaen Van Herle, Arnoldus Fredrix, Eustachius Timmermans en Cristina Van Herle, geacteerd te Lummen [België] op 9 juli 1648, verwijst naar Henrick Swijsen als betrokken partij; De kinderen van Aerdt Clockluyders ghichten de kinderen van Marie Picken.
Anna Clockluyders vervangende Maria en Catarina Clockluyders, beiden present met de interventie van hun mombers Peeter Clockluyders en Jacop Wagemans, dragen goederen op. Eerst had hun vader Aerdt Clockluyders zijn tochtrecht (vruchtgebruik) aan zijn kinderen afgestaan. Ze dragen op tot behoef van de erfgenamen van Marie Picken, die daarvoor ter gichte komen. Pontpenningen mits twee derde delen Loons zijn 8 gulden 2 stuivers.
Condities. Omdat Marie Picken zaliger, moeder van Bertholomeus en Christiaen van Herle, en schoonmoeder van Matteus Postelmans man en momber van Marie, Aerdt Frerix in de naam van zijn kinderen verwekt bij wijlen Marie Van Herle en Eustachius Timmermans man en momber van Christina Van Herle bij purgement gedaan tegen Jan Prels als crediteur hypotecair bepaalde goederen had verkregen die in Groenlaren gelegen zijn en die in de wandeling ‘het Baens Bloexken’ genoemd worden, die in eigendom waren van Anna, Marie en Catharina Clockluyders die verwekt zijn uit de schoot van Anna Leyten en Aerdt Clockluyders, en waarvan het vruchtgebruik toebehoorde aan de vader Aerdt Clockluyders, hebben ze Prels handvulling gedaan van de verlopen van zijn rente waarvoor de evictie gebeurd was. Omdat aan de kinderen van Aerdt Clockluyders als tochtenaar na zijn dood pleno jure dominij zouden vervallen een stuk land genaamd ‘den Linden Morttel’, een ander onder het Bercken Bosken op ‘den voetpat’ gelegen onder het Lindekens Velt, verder nog een perceel gelegen in den Linden Morttel hadden ze deze goederen gesteld in de handen van Marie Picken om zo verdere lasten te vermijden, zowel voor de Loonse als voor de Brabantse justitie in Lummen. Opdat de kinderen deze goederen later toch in handen zouden kunnen krijgen, zouden ze alle verlopen ‘arriragien’ moeten betalen aan Jan Prels ‘deur haere moedere verschoten’, de kosten van evictie en andere hofrechten zoals gichtgeld. Ze hebben met raad en instemming van hun mombers Peeter Clockluyders en Jacop Wagemans besloten om deze goederen publiek te verkopen met ontsteken en branden van de kaars. Op volgende condities: de kinderen zullen al hun rechten verkopen op deze goederen, met hogen van 2 gulden te verdelen tussen hoger en verkopers. De koper moet aan de erfgenamen van Marie Picken voor het mesten, dryven en bezaaien van de landen voor het ploegrecht de helft van de opbrengst van de vruchten geven, met alle ‘voor verloopen arrivagien der renten die sij daerop sijn hebbende’ en bovendien alle rechtsonkosten, zowel van purgement door Prels als andere. De koopsom moet op datum van gichte betaald worden, 9 juli 1648, of ervoor rente bekennen tegen den penninck twintick (5%) en bovendien godsgeld 1 halve reael, lijcoop naer landtcoop en alle andere hoffrechten, schrijfgeld van deze conditie met het dubbel 8 schellingen. Anders: boete (op pene van reele executie als wesende eene schult met vollen recht verryckt).
Op 9 juli 1648 kregen de erfgenamen van Marie Picken de handslag voor 150 gulden boven drinkgeld en vacatien voor hun mombers 8 cruys pattacons. Verder nog 7 gulden aan Jan Lynen die ze hem schuldig zijn van ‘gepromereerden loon’ en 3 gulden door Aerdt Clockluijders aan rechten gegeven om een affgeboth ter verwerven zowel in het Loons als in het Brabants. Daarop hebben ze nog 25 hogen gesteld. Aerdt Gielis zette daarop nog 3 hogen, de erfgenamen voorschreven nog 10 hogen. Aerdt Gielis nog 3 hogen, de erfgenamen nog 10 hogen. Getuigen: Lambrecht Neven, Andries Vanden Morttel. Ondertekend: Henricus Swysen. Voor de overeenkomst met het origineel tekent secretaris Petrus Aerts.
Op 9 juli werd de kaars wettelijk ontstoken en gebannen en bij de uitgang ervan verbleef de koop aan Bertolomees Van Herle cum suis.11 
AflossingJoannes Fredrix ontving van Henrick Swijsen de terugbetaling van een lening aan 30 stuivers intrest per jaar volgens een akte gemaakt te Lummen [België] op 20 juni 1649. Deze verwijst ook naar Aerdt Dries en Geert Mommen als betrokken partij. De akte luidt als volgt: 'Heer en meester Johan Fredrix, deken en pastoor te Hasselt kwijt een hoffstadt van mr. Henri Swijsen in de Nederstraet te Lummen van 30 stuivers jaarlijks. Swijsen bekwam die hoffstadt van Henrick Dries en daarvoor hoorde hij toe aan Antoen Mellekin. Aanwezige schepenen: Aerdt Dries en mr. Geert Mommen.12' 
EigendomDe eigendomstransactie van Marie Goossens en Goossen Goossens met Joannes Antonus, geacteerd te Lummen [België] op 16 maart 1651, verwijst naar Henrick Swijsen als betrokken partij; Marie Goossens, geassisteerd door haar vader Goossen Goossens die ze als momber kiest en die haar met recht verleend wordt, draagt op tot behoef van Jan Tonis het broek dat in de onderstaande condities wordt beschreven. Marie heeft de koopsom ontvangen. Jan Tonis betaalt in pistolen en souverainen. Pontpenningen 34 gulden 3 stuivers.
Conditie. Marie Goossens, weduwe van Jan Fredrix van Meldelaer, met de interventie van haar vader Goossen Goossens en Willem Kelchtermans man en momber van Margareta Goossens, haar zwager, zal uit kracht van het testament dat haar man zaliger gemaakt heeft, in Lummen ten Loons recht ingesteld en geregistreerd, op 16 februari een stuk broek verkopen dat in Laeren gelegen is op de maelbecke. Het grenst Bertholomeus Aerdts 1), de maalbeek 2), Christiaen van Herle 3) en de Vloete 4).
Dit goed wordt verkocht met palmslag, hogen en het onsteken van de kaars. Degene die de palmslag krijgt, zal 2 cruys pattacons krijgen voor zijn kloek bod. Iedere hoge geldt 2 gulden, half voor de verkoper, half voor de koper of hoger.
Het goed is enkel belast met een braspenninck cijns, met 9 gulden jaarlijks aan de erfgenamen van Machiel Bloemaerts met 100 daelders kapitaal die zullen korten aan de koopsom. Het goed staat ook in pand voor een rente van 33 gulden een halve aan de Satroosen van Seelhem, maar deze rente zullen ze volledig met alle verlopen afleggen. Op de zondag voor de kaarsbranding, met onmiddellijk daarna de gichte, zal het kerken geboth moeten gedaan worden. Op datum van gichten moet de volledige koopsom betaald worden, samen met alle kosten betreffende de verkoop: hogen, godspenninck 1 blauwmuser, lycoop naer landtcoop, gichtgeld, pontgelt en alle andere hofrechten, schrijfgeld van deze conditie 1 cruyspattacon. Uit de lycoop zal de verkoopster 16 gulden trekken "inde beursse".
24 februari 1651 verschenen de verkopers bij de notaris, die de palmslag hebben gegeven aan Jan Tonis van Straebroeck als hoogste bieder voor 775 gulden en 2 cruyspattacons voor een kermis voor de verkoopster. Tonis stelde nog 25 hogen. Henrick Truyens van Ghenebosch stelde nog 1 hoge, Machiel Tonis 4 hogen, Jan Tonis stelde nog 20 hogen. Getuigen: Jacop Van Herle en Jacop Fransens. Machiel Tonis stelde achteraf nog 5 hogen. Iedereen zet zijn handmerk, met uitzondering van Jan Tonis, die tekent. Attestor Henricus Swysen, notaris. 
OverlijdenHij overleed tussen 16 maart 1651 en 17 januari 1658 te Lummen? [België].5,13 
AflossingDe leningsovereenkomst van Aert Vanden Berge en Vincentius Cnibbe, samen met Gasparus Cox, met Marie Goossens, geacteerd te Lummen [België] op 30 maart 1651, verwijst naar Henrick Swijsen als betrokken partij.14 
EigendomDe eigendomstransactie van Machiel Van Elderen en Catharina Tonis, samen met Henrick Antonis, met Christiaen Fredrix, Anna Cruessens en Maria Cruessen, geacteerd te Lummen [België] op 28 september 1651, verwijst naar Henrick Swijsen als betrokken partij; Voor meier en schepenen mr. Henrick Swysen en Cuypers verscheen Machiel Van Elderen, man en momber van Catharina Tonis van wie hij de toestemming zal binnenbrengen, die handelt in eigen naam en in naam van zijn zwager Henrick Antonis. Bovendien verscheen Jacop Van Herle als momber en oom van de voorschreven nog onmondige Henric. Ze dragen op tot behoef van Christiaen Fredrix als man en momber van Anna Crusens en tot behoef van Marie Crusens: huis, landen en bemden gelegen in Ghenebos tegenover "die capelle ende daerontrent ende gestaen respective". Deze goederen hebben vroeger toebehoord aan Jan Gielis alias Vischers en het werd door Sebastiaen Antonis en zijn huisvrouw Odilia Van Herle van hem gekocht. Nadien heeft Anna Smeets weduwe van Machiel Crusens deze goederen wettelijk geevinceerd voor de som van 800 gulden. Machiel Van Elderen bekent zich van deze som voor zijn deel, 400 gulden, voldaan voor het aandeel van Marie Crusens. Voor het deel van Henrix Antonij, bedragend eveneens 400 rinsgulden, heeft Christiaen Fredrix vandaag aan Jacob Van Herle als momber van Henric laten gichten en goeden een rente van 20 gulden jaarlijks, op datum van vandaag voor de Brabantse buitenjustitie. Opgemaakt door notaris Christiaen Servatij op 28.06.1651.
Cristiaen q. q. en Marie Crusens kwamen met recht ter gichte.
Solvit pro juribus in toto 6 - 1 st, omdat het extraordinarie geschied is. De minute werd geschreven door Swysen.
Akte. 28.06.1651 verschenen bij de notaris in de stad Beringen Christiaen Fredrix in Genebosch onder Lummen woonachtig en Marie Crusens wonend in Beringen. Bovendien Machiel Van Elderen als man en momber van zijn vrouw Cattlyn Tonis Sebastiaenens dochter en Jacob Van Herle als momber van Henrix Tonis Sebastiaenssone, de tweede partij. Anna Smeets, weduwe van Machiel Cruesens, had tijdens haar leven een huis en hof en andere panden uitgewonnen die in Ghenebosch onder Lummen gelegen zijn. Ze behoorden toe aan Sebastiaen Tonis erfgenamen. Wegens een rente van 36 gulden Brabants jaarlijks uitgewonnen. Daarom dragen Machiel van Elderen en Jacop Van Herle q. q. deze goederen zonder uitzondering op tot behoef van Christiaen en Marie voorschreven om ze zonder reserve te bezitten. Op dag van gichten moeten ze 800 gulden Brabants betalen of deze som op rente zetten. In geval van vernadering zullen Christiaen en Marie 2 souverainen krijgen voor hun moeite. Godsgeld 14 stuivers, lycoop 4 gulden, schrijfgeld met de copije 30 stuivers. Opgemaakt in Beringen in het woonhuis van Jacop van Herle in aanwezigheid van getuigen mr. Silvester Van Erpecum en Jan Geerts, inwoners van Beringen. Getekend door notaris Christiaen Servatij.15 
HuwelijkHij huwde met Anna Gerardi voor 17 januari 1658.13 
EigendomDe eigendomstransactie van Arnoldus Fredricx met Anna Gerardi, geacteerd te Lummen [België] op 17 januari 1658, vermeldt eveneens Henrick Swijsen; Aerdt Frerix van Genijcken verkoopt aan Anna Gerardi weduwe Mr. Henrick Swijsen een rente van 7 ½ gulden jaarlijks die hij trekkende is op de schanse t'Oosterhoven. Voor 150 gulden Brabants die Frerix ontvangen heeft, met nog het verloop van 2 jaren.13 

bronvermelding(en)

 1. [S22] Schepenbank Lummen - Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 58, p.98.
 2. [S22] Schepenbank Lummen - Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 58, p.89.
 3. [S22] Schepenbank Lummen - Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 58, p.98v.
 4. [S22] Schepenbank Lummen - Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 58, p.108v.
 5. [S7] Schepenbank Lummen - Loons Recht buiten Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 84, p.6v.
 6. [S22] Schepenbank Lummen - Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 58, p.117v.
 7. [S22] Schepenbank Lummen - Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 58, p.127.
 8. [S22] Schepenbank Lummen - Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 58, p.147v.
 9. [S7] Schepenbank Lummen - Loons Recht buiten Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 84, p.46.
 10. [S7] Schepenbank Lummen - Loons Recht buiten Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 84, p.73r.
 11. [S7] Schepenbank Lummen - Loons Recht buiten Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 84, p.139v.
 12. [S22] Schepenbank Lummen - Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 58, p.189v.
 13. [S22] Schepenbank Lummen - Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 59, p.17v.
 14. [S7] Schepenbank Lummen - Loons Recht buiten Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 84, p.259.
 15. [S7] Schepenbank Lummen - Loons Recht buiten Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 84, p.269v.

Lucienne Gerdine Jean Magda Swijsen

IDnr.13240, ° voor 1940
Stamkaartenafstammelingen van Joannes Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Joannes Fredrix [boxformaat]
GeboorteLucienne Gerdine Jean Magda Swijsen werd geboren voor 1940 te Hasselt? [België].1 
HuwelijkZij huwde met Raoul Marie Pierre Bex, zoon van Christiaan Joseph Bex en Maria Helena Constancia Gilis, voor 1960 te Hasselt? [België].1 

Familie

Raoul Marie Pierre Bex ° na 1925
Kind

bronvermelding(en)

 1. [S103] Digitaal Archief Belang van Limburg, krant van 20.08.1960, p.6.

Maria Patricius Camile Swijsen

IDnr.9958, ° 12 augustus 1886, + na 27 april 1927
Stamkaartenafstammelingen van Joannes Frederickx [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Joannes Frederickx [boxformaat]
BeroepMaria Patricius Camile Swijsen was schoenmaker.1 
GeboorteHij werd geboren op 12 augustus 1886 te Herk-de-Stad [België].1 
HuwelijkHij huwde met Maria Ludovica Josephina Swinnen, dochter van Petrus Julianus Swinnen en Maria Leontina Somers, op 27 april 1927 te Herk-de-Stad [België].2 
OverlijdenHij overleed na 27 april 1927 te Herk-de-Stad? [België].1 

bronvermelding(en)

 1. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Herk-de-Stad.
 2. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Herk-de-Stad, 1927, huwelijken.

Martinus Swijsens

IDnr.918, ° voor 1681, + na 5 juni 1712
DoopselMartinus Swijsens werd gedoopt voor 1681. 
DoopselHij was peter bij het doopsel van Arnoldus Fredrickx op 5 juni 1712 te Lummen [België].1 
OverlijdenHij overleed na 5 juni 1712. 

bronvermelding(en)

 1. [S2] Parochieregisters Lummen, Rijksarchief Hasselt, boek 549, p.242.

(levenloos geboren) Swinnen

IDnr.9272, ° 21 maart 1882, + 21 maart 1882
VaderPetrus Julianus Swinnen1 ° 8 november 1853, + na 19 juni 1894
MoederMaria Leontina Somers1 ° 11 januari 1856, + na 19 juni 1894
Stamkaartenafstammelingen van Joannes Frederickx [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Joannes Frederickx [boxformaat]
Overlijden(levenloos geboren) Swinnen overleed op 21 maart 1882 te Herk-de-Stad [België].1 
GeboorteHij werd geboren op 21 maart 1882 te Herk-de-Stad [België].1 

bronvermelding(en)

 1. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Herk-de-Stad, 1882, overlijdens.

(levenloos geboren) Swinnen

IDnr.9275, ° 16 december 1885, + 16 december 1885
VaderPetrus Julianus Swinnen1 ° 8 november 1853, + na 19 juni 1894
MoederMaria Leontina Somers1 ° 11 januari 1856, + na 19 juni 1894
Stamkaartenafstammelingen van Joannes Frederickx [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Joannes Frederickx [boxformaat]
Overlijden(levenloos geboren) Swinnen overleed op 16 december 1885 te Herk-de-Stad [België].1 
GeboorteHij werd geboren op 16 december 1885 te Herk-de-Stad [België].1 

bronvermelding(en)

 1. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Herk-de-Stad, 1885, overlijdens.

(levenloos geboren) Swinnen

IDnr.9276, ° 21 oktober 1886, + 21 oktober 1886
VaderPetrus Julianus Swinnen1 ° 8 november 1853, + na 19 juni 1894
MoederMaria Leontina Somers1 ° 11 januari 1856, + na 19 juni 1894
Stamkaartenafstammelingen van Joannes Frederickx [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Joannes Frederickx [boxformaat]
Overlijden(levenloos geboren) Swinnen overleed op 21 oktober 1886 te Herk-de-Stad [België].1 
GeboorteHij werd geboren op 21 oktober 1886 te Herk-de-Stad [België].1 

bronvermelding(en)

 1. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Herk-de-Stad, 1886, overlijdens.