Peter Moens

IDnr.7446, ° voor 1605, + na 31 maart 1651
NaamvariatiePeter Moens werd ook Peeter Moons genoemd. 
DoopselHij werd gedoopt voor 1605 te Beringen? [België].1 
EigendomDe eigendomstransactie van Peter Fredricx met Jan Croonarts, geacteerd te Paal [België] op 14 februari 1643, verwijst naar Peter Moens als betrokken partij; Op heden 14 februari 1643 'bekende' Peter Fredricx verkocht te hebben aan Jan Croonarts een zeker huis te Paal op de schans, tussen het huis van Hendrick Pelsers huis ten oosten, en dat van Peter Moens ten westen. Dat hij [Jan Croonarts] zal aanvaarden op half maart aankomende en waarvoor hij zal betalen op datum der gichten 170 gulden bb, te weten de gulden voor 20 stuivers gerekend en aan de 'verering' voor de vrouw van de verkoper 2 pattacons. Gedaan in presentie van Peter Moens en Cornelis Puts als getuigen, hiertoe geroepen en 'gebeden'. Was ondert[ekend] aldus N. Calenus.
Anno 1643 den 16e april heeft Peter Fredricx volgens de voorschreven conditie opgedragen tot behoef van zijn koper het schanshuis in dezelfde conditie [als] voornoemd, 'kennende' zijn kooppenningen ontvangen te hebben, en zo is Jan Croonarts na [het] opgedragen ter gichte [ge]komen.
EigendomDe eigendomstransactie van Christiaen Fredrix met Mattheijs Jans, geacteerd te Beringen [België] op 13 oktober 1650, vermeldt eveneens Peter Moens; Op deze en alle hierna volgende 'proclamatorielle' condities stelt Christiaen Fredericx ter 'venditien' een stuk land in Paal gelegen, 'regenoten' ten oosten en ten noorden aan de erfgenamen van Peeter Jans zaliger, ten zuiden aan 's'heeren straet', groot 'drij vaet saijens'. Hij warandeert de verkoper dat dit stuk land nergens mee belast is, behalve met een kleine cijns, van één oort of iets dergelijks, waarvan hij zelfs niet weet of hij het ooit betaald heeft.
Item zal deze conditie driemaal [af]geroepen worden in de kerk van beringen, en dit om de 14 dagen. Daarna zal men de op de 'naester genachten' of naar believen van partijen de kaars ontsteken. Zo er enig differentie zou zijn bij het uitgaan van de kaars, wordt er beslist door de 'heeren daer over sittende' [nvdr. de schepenen].
Verder nog de conditie dat de koper op deze koop zoveel hogen van telkens 2 gulden zal mogen stellen als hem belieft, half tot profijt van de verkoper en de andere helft tot profijt van de koper. Item zullen de 'coop penninghen' op de [dag van de] gicht moeten worden betaald, in goede en gangbare munt en zal de koper het goed vanaf dan mogen 'aenslaen'. Item moet de huisvrouw van de verkoper 12 gulden voor een 'kermisse' hebben. Item, zo iemand komt te hogen en niet kan voldoen, dient hij drie 'roesenoebels' te betalen, wat met 'parate exercitie' mag worden verhaald. Lijcoop na lantcoop, godtspenninck 3 schellingen, schrijfgeld een halve pattacon.
Op heden 9 september 1650 heeft Theijs Jans 278 gulden Brabants geboden en 40 hogen, waarop hem de palmslag is gegeven. 'Actum et stipulatum' binnen Beringen in presentie van Peeter Moons en Wauther Coems als 'geloeffbaere' getuigen. Was ondertekend, J. Loijens notaris.
Op dezelfde dag en maand heeft Jan Maes deze koop nog verbeterd met 3 hogen, welke Theijs Jans voorschreven wederom heeft afgehoogd met 7 hogen, in presentie van de getuigen zoals boven. Was ondertekend, J. Loijens notaris.
Anno 1650 op 13 oktober, nadat opnieuw de proclamaties over deze verkocht goed in de kerk van Beringen waren gedaan, is de kaars op die datum wettelijk ontstoken en gebannen. Bij het uitgaan is het goed aan Theijs Jans als laatste hoger verbleven voor de som als in de conditie staat. Vervolgens heeft Christiaen Fredericx, met 'lauderinghe' van zijn huijsvrouwe opgedragen tot behoef van aan zijn koper, die daarin gegicht is met recht. De opdrager verklaart zijn kooppenningen te hebben ontvangen en is 'in hoeden gekeert'.2
EigendomDe eigendomstransactie van Lambrecht Hermans met Peter Fredricx, geacteerd te Paal [België] op 31 maart 1651, vermeldt eveneens Peter Moens; Condities waarop Lambrecht Hermans met 'lauderinghe' van zijn 'huijsvrouwe' vanwege de 'erfdom', en Lenardt Coems voor de 'tochte' zekere percelen 'eerffven' te Paal gelegen, genaamd 'die Rijdtstucken', regenoten ten westen aan Peeter Moens, ten oosten aan de erfgenamen van Jacob Thonis, ten zuiden aan Jan Keunen. 'Item', noch een 'heijthoeve oft scomme', niet erg vruchtbaar land], genaamd 'den Molenpadt', regenoten ten westen aan Peeter Fredericx, ten oosten aan 'die Croucstraeten'.
Ten 1ste. Wanneer de palmslag van 'dese eerffve' zal gegeven zijn, zal de koper daarop zoveel hogen mogen zetten als het hem belieft, telkens 2 gulden voor ieder hogen. Half tot profijt van de verkoper en hal tot profijt van de koper.
Ten 2e zal deze koop in de kerk van Beringen behoorlijk geroepen worden, driemaal [telkens] om de 14 dagen, waarna dan de kaars zal ontstoken worden, ofwel op een datum naar believen van partijen.
Ten 3e gedurende de proclamatie en het branden van de kaars zal iedereen zoveel hogen mogen zetten als het hem belieft, zoals hier boven [aangegeven].
Ten 4e. In het geval iemand hoogt, en de kaars op hem uitgaat, en hij de koop niet kan voldoen, zal men om anderen niet te kort te doen, de kaars opnieuw ontsteken. Als het goed later minder zal opbrengen, zal dit met 'parate executie' op de 'gebreeckelijcken' worden verhaald
Ten 5e. Wie afgehoogd wordt zal zijn hogen moeten verhalen op de laatste hoger, die zal 'verobligeert' zijn hem dadelijk te betalen, inclusief de onkosten zoals 'coepgeldt', 'lijcoop', 'godtpenninck', schrijfgeld en 'andersints'.
Ten 6e als er bij het uitgaan of branden van de kaars een misverstand zou zijn, zal dit beslecht worden voor de schepenen zonder verder beroep.
Ten 7e waranderen de voorschreven verkopers dat de voorschreven percelen niet belast zijn behalve met de cijns, daaraan verbonden, en met de 'servituijten' van de weg, waartoe het goed verplicht is, en verder niets.
Ten 8e zal Matthijs Huveneers de huur van de voorschreven percelen [mogen] blijven gebruiken tot de eerstkomende hoogmis, waarna de koper het zelf zal mogen innemen. Op datum van de gicht zal deze 200 gulden plus de onkosten betalen en de resterende 'cooppenninghen' tussen Sint-Andries [nvdr. 30 november] en Kerstmis eerstkomend.
Volgens deze condities heeft op heden 15 februari 1651 Peeter Fredericx in zijn huis te Paal in presentie van mr. Waulther Van Hoeven en Jan Anthonij 195 gulden gezet, een souverain gouden munt] als drinkgeld, te verdelen tussen de twee verkopers, godtspenninck 2 schellingen voor de Sint-Janskapen te Paal, schrijfgeld een halve pattacon. En zo heeft Peeter Fredericx van de voorschreven verkopers de palmslag ontvangen. Tezelfdertijd heeft Peeter Fredericx in presentie van [getuigen] als hier boven zijn koop verbeterd met 10 hogen, die Phlips Jans heeft afgekocht met 2 hogen, die Peeter Fredericx weer afgekocht heeft met 3 hogen. Was ondertekend door 'testor' Phlips Jans, notaris.
Op heden 31 maart 1651 zijn andermaal de proclamaties gedaan in de kerk van Beringen volgens condities en is de kaars over de percelen grond daarin vermeld wettelijk ontstoken en 'van s'heeren weeghen' gebannen. Bij het uitgaan is [het goed] aan Peeter Fredericxs verbleven. In de kwaliteit als voorschreven met 'lauderinghe' van Jacquemine La Pont, 'huijsvrouwe' van Lambrecht Hermans, releveren de twee verkopers in handen van medeschepenen Crounarts en Maes en dragen [het goed] op ten behoeve van Peter Fredericx, die daarin wordt gegicht. Ze verklaren met 'hender couppenninghen' tevreden te zijn, wetende dat Peeter de 200 gulden die hij op datum van de gicht schuldig is, binnen 14 dagen tot drie weken zal betalen, en de resterende som tussen Sint-Andries en Kerstmis. Als hij in gebreke blijft van betalen zal hij daarop een behoorlijke intrest betalen naargelang de periode 'den penninck twintich' [nvdr. aan 5%]. Naar believen van partijen zal hij voor een competente rechter daarvoor gicht en 'goedenisse' vergoeding] doen en is 'in hoeden gekeert'.
Anno 1652 op 19 september heeft Frans Croonarts op last van Lambrecht Hermans Peter Fredericx gekweten van de voorschreven verkoop. Hij verklaart dat Lambrecht voorschreven in alles volledig is voldaan en betaald.3
OverlijdenHij overleed na 31 maart 1651 te Paal? [België].3 

bronvermelding(en)

 1. [S145] Schepenbank Beringen, Rijksarchief Hasselt, 1643, boek 40, p.27.
 2. [S145] Schepenbank Beringen, Rijksarchief Hasselt, boek 40, 1650, p.269v.
 3. [S145] Schepenbank Beringen, Rijksarchief Hasselt, 1651, boek 40, p.298v.

Philips Moens

IDnr.2727, ° voor 1560, + na 17 februari 1596
DoopselPhilips Moens werd gedoopt voor 1560.1 
EigendomDe eigendomstransactie van Aerdt Fredrix met Jan Moens, geacteerd te Lummen [België] op 14 juli 1594, verwijst naar Philips Moens als betrokken partij; Aerdt Fredricx, constitutie irrevocabel hebbende van Philips Moens, verkoopt aan Jan Moens, zijn part in een hof met een hoffstadt, palende O. Jan Moens; Z. de straat; W. die steghe; N. Herman Hoelsteens. Voor 120 gulden. Jan is de 13 oktober ter gichte gekomen en heeft met Philips gerekend. 
EigendomAerdt Fredrix verkocht, samen met Philips Moens, een goed aan Herman Hoelsteens volgens een akte gemaakt te Lummen [België] op 17 februari 1596. De akte luidt als volgt: 'Aerdt Fredricx als gevolmachtigde van Philips Moens en Wijnandt Diericx nomine uxoris, dragen op aan Herman Hoelsteens, een zille broek achter de Borch, palende de erfgenamen Stas en Matewis Tummermans ter eender, Jan Poelmans ter tweeder en de heer van Lummen ter derder zijde. Voor 28 gulden Brabants. Voorwaarde: Philip Moens zal in de deling, het deel van het bos hebben, gewaardeerd op 16 Rinsgulden. Het overschot van de voornoemde penningen zullen ze samen delen. Op 23 febuari is Hoelsteens ter gichte gekomen.2' 
OverlijdenHij overleed na 17 februari 1596.3 

bronvermelding(en)

 1. [S22] Schepenbank Lummen - Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 57, p.8.
 2. [S22] Schepenbank Lummen - Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 57, p.11v.
 3. [S22] Schepenbank Lummen - Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 57, p.11.

Reinier Moens

IDnr.14642, ° voor 1570, + na 23 september 1605
GeboorteReinier Moens werd geboren voor 1570 te Hasselt? [België].1 
BeroepHij was notaris en commissaris te Hasselt [België] op 23 september 1605.1 
OverlijdenHij overleed na 23 september 1605 te Hasselt? [België].1 
EigendomDe eigendomstransactie van Wouter Juchmans, samen met Peeter Loeffens en Lijsbeth Maes, met Aerdt Fredrix, geacteerd te Lummen [België] op 2 oktober 1608, vermeldt eveneens Reinier Moens; Pontpenningen 11 gulden 5 stuivers.
Wouter Juchmans, uit kracht van constitutie aan hem gegeven door Peeter Loesen, hierna geregistreerd, draagt op tot behoef van Aerdt Frerix een stuk broek in Tiewinckel gelegen, genaamd "die Streken", grenzend de Laeck 1), de zusters van Hasselt 2), Jan Lijnen erfgenamen 3) en "den Goidts Bampt" 4). Voor 450 gulden Brabants. Het goed is enkel met cijns belast. Indien iemand het goed aan Aerdt Frerix vernadert, moet die hem intrest geven volgens tijdverloop. Frerix mag het goed niet aanvaarden voor lichtmesse. Lijcop nae landtcoop, godtspenninck 2 rinsgulden. Frerix kwam ter gichte. Omdat dit goed tevens sorteert in de Hoff van Veulen, is het pontgeld hier maar op 11 rinsgulden en 5 stuivers Brabants gezet.
Op 12 januari 1609 heeft Aerdt Frerix dit goed opgedragen tot behoef van Marten Snivers wegens naderschap. Hij kreeg zijn geld terug.
Constitutie. 23 september 1605 akte van notaris en commissaris van de stad Hasselt Reinier Moens. Peeter Loeffens man en momber van Lijsbeth Maes, wonend in Antwerpen, heeft geconstitueerd en volkomen macht gegeven aan Wouter Juchmans, borger van Hasselt, om in zijn naam al zijn goederen, rente, pachten en cijnsen te beheren en geld te ontvangen, gelegen in het kwartier van Hasselt en daar in de buurt, van welke natuur ook. Hij moet een rekening bijhouden van zijn aan- en verkopen, ontvangsten en uitgaven. Opgemaakt in het huis van de notaris binnen Hasselt met getuigen Gijsbrecht Elbrechs en Aerdt Cotermans.1 

bronvermelding(en)

 1. [S7] Schepenbank Lummen - Loons Recht buiten Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 77, 1608, p.236v.

Servatius Moens

IDnr.799, ° voor 1635, + na 10 mei 1659
DoopselServatius Moens werd gedoopt voor 1635. 
DoopselHij was peter bij het doopsel van Maria Vaneerdewegh op 10 mei 1659 te Meldert [België].1 
OverlijdenHij overleed na 10 mei 1659. 

bronvermelding(en)

 1. [S10] Parochieregisters Meldert, Rijksarchief Hasselt, boek 603ter, p.30, nota 305.

Petrus Moer

IDnr.7804, ° voor 1600, + na 16 maart 1622
DoopselPetrus Moer werd gedoopt voor 1600 te Hasselt? [België].1 
DoopselHij was peter bij het doopsel van Laurentius Vrericx op 16 maart 1622 te Hasselt [België].1 
OverlijdenHij overleed na 16 maart 1622 te Hasselt? [België].1 

bronvermelding(en)

 1. [S21] Parochieregisters Hasselt, Rijksarchief Hasselt, boek 285, 1622, doopsels, p.124.

Gertrudis Johanna Maria Moers1

IDnr.9170, ° 29 maart 1874, + na 14 april 1918
Stamkaartenafstammelingen van N2 Frederix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van N2 Frederix [boxformaat]
GeboorteGertrudis Johanna Maria Moers werd geboren op 29 maart 1874 te Maastricht [Nederland].2 
HuwelijkZij huwde met Joseph Leon Martin Van der Luer, zoon van Bernardus Henricus Hubertus Van der Luer en Elisabeth Frederiks, op 28 januari 1902 te Sint-Pieter [Nederland].1 
OverlijdenZij overleed na 14 april 1918 te Oud-Vroenhoven? [Nederland].3 

Familie

Joseph Leon Martin Van der Luer ° 24 jul 1872, + 14 apr 1918
Kinderen

bronvermelding(en)

 1. [S166] Burgerlijke Stand Sint-Pieter, Regionaal Historisch Centrum Limburg, toegangsnr. 12.059, inventarisnr. 17, 1902, huwelijken.
 2. [S99] Burgerlijke Stand Maastricht, Regionaal Historisch Centrum Limburg, toegangsnr. 12.059, inventarisnr. 51, 1874, geboorten, akte 261.
 3. [S165] Burgerlijke Stand Oud-Vroenhoven, Regionaal Historisch Centrum Limburg, toegangsnr. 12.085, inventarisnr. 18, 1918, overlijdens, akte 21.
 4. [S99] Burgerlijke Stand Maastricht, Regionaal Historisch Centrum Limburg, toegangsnr. 12.059, inventarisnr. 65, 1902, geboorten, akte 1165.
 5. [S165] Burgerlijke Stand Oud-Vroenhoven, Regionaal Historisch Centrum Limburg, toegangsnr. 12.085, inventarisnr. 18, 1912, overlijdens, akte 42.

Jan Moers

IDnr.8285, ° voor 1785, + na 1 maart 1806
DoopselJan Moers werd gedoopt voor 1785 te Maastricht? [Nederland].1 
HuwelijkHij huwde met Maria Cornelia Kempeneers voor 1 maart 1806 te Maastricht? [Nederland].1 
OverlijdenHij overleed na 1 maart 1806 te Maastricht? [Nederland].1 

Familie

Maria Cornelia Kempeneers ° voor 1785, + na 1 mrt 1806
Kind

bronvermelding(en)

 1. [S99] Burgerlijke Stand Maastricht, Regionaal Historisch Centrum Limburg, toegangsnr. 12.059, inventarisnr. 168, 1829, huwelijken.